Składki członkowskie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Stowarzyszenia Nasze Wycieczki
z dnia 27 marca 2019 roku ustaliło
wysokość składki członkowskiej na rok 2019
w wysokości 5 zł miesięcznie.
 
Składki prosimy wpłacać (kwartalnie, półrocznie lub rocznie)
na konto: VOLKSWAGEN BANK direct
18 2130 0004 2001 0359 6053 0001
tytułem: składka członkowska
najpóźniej do 31.12.2019 roku.
 
 
Darowizny na cele statutowe stowarzyszenia
Wszystkich, którzy chcieliby pomóc
w realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia Nasze Wycieczki
prosimy o wpłaty na konto:
VOLKSWAGEN BANK direct
18 2130 0004 2001 0359 6053 0001
tytułem: darowizna na cele statutowe
 
 
Stowarzyszenie Nasze Wycieczki
jest Organizacją Pożytku Publicznego
uprawnioną do otrzymania 1% podatku.
Podatnicy, którzy  jeszcze nie zdefiniowali
komu przeznaczyć swój 1%, mogą
przekazać go Stowarzyszeniu Nasze Wycieczki.
Wystarczy rozliczając się z Urzędem Skarbowym
wpisać numer KRS: 0000244784
1 % przeznaczymy na ...