Stowarzyszenie Nasze Wycieczki ma siedzibę w Szczecinie. Prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność statutową, nie prowadzi działalności gospodarczej. Wszystkie przychody (składki i darowizny) przeznacza na fundusz statutowy. Wszystkie nasze projekty i działania są jawne. Publikowanie sprawozdań jest podstawowym obowiązkiem OPP. Wszystkie sprawozdania są dostępne NA STRONIE
 
KRS: 0000244784
 
NIP: 852 24 73 724
 
REGON: 320 141 336
 
konto:
VOLKSWAGEN BANK direct
18 2130 0004 2001 0359 6053 0001
 
 
Stowarzyszenie Nasze Wycieczki od 28.12.2010 roku jest Organizacją Pożytku Publicznego uprawnioną do otrzymania 1,5 % podatku.
Podatników, którzy jeszcze nie zdefiniowali komu przeznaczyć 1,5 % prosimy o wpisanie w zeznanie podatkowe numeru KRS: 0000244784
 
 
Wszystkie nasze projekty i działania zobacz > TUTAJ.
 
 
Darowizny prosimy wpłacać
na konto: VOLKSWAGEN BANK direct
18 2130 0004 2001 0359 6053 0001
tytułem: darowizna na cele statutowe.

Cele statutowe organizacji: Wzbogacanie lokalnej oferty turystycznej poprzez prezentacje ciekawych miejsc o znaczeniu turystycznym, historycznym i kulturowym. Czytelne oznaczanie miejsc. Popularyzowanie historii Pomorza Zachodniego i ochrona dziedzictwa kulturowego. Inspirowanie społeczności lokalnych do działań eko - turystycznych, promocja ekoturystyki i aktywnego wypoczynku. Rozwijanie wiedzy przyrodniczej i świadomości ekologicznej. Uświadamianie społecznościom lokalnym potencjału i znaczenia ich okolic. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, pobudzanie aktywności eko - turystycznej w województwie zachodniopomorskim i euroregionie Pomerania, kształtowanie zaangażowanych postaw społecznych.

 
 
Składki członkowskie prosimy wpłacać
na konto: VOLKSWAGEN BANK direct
18 2130 0004 2001 0359 6053 0001
tytułem: składka członkowska.
 

Uchwała nr 3/03/2024. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Nasze Wycieczki z dnia 28.03.2024 r. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Nasze Wycieczki z siedzibą w Szczecinie niniejszym uchwala wysokość składek członkowskich na rok 2024 w wysokości 10 zł miesięcznie.” Uchwała została podjęta jednomyślnie.