Regulamin serwisu internetowego www.naszewycieczki.pl
Data publikacji : 8.VII.2005 rok.

I. Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego naszewycieczki.pl znajdującego się pod adresem internetowym www.naszewycieczki.pl. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługą udostępnianą za pośrednictwem serwisu naszewycieczki.pl.

II.Definicje

Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu.

Serwis - serwis internetowy naszewycieczki.pl, umożliwiający jego użytkownikom zamieszczanie artykułów wraz ze zdjęciami w celu promocji regionu.


Administrator - osoba zarządzająca i prowadząca Serwis.

Użytkownik - osoba fizyczna, która zamieściła publikację.

Publikacja - wystawienie artykułu wraz ze zdjęciem/zdjeciami w celu udostępnienia jej odwiedzającym.

III. Serwis

1. Podstawowym przedmiotem Serwisu, prowadzonego i utrzymywanego przez Administratora, jest udostępnianie w sieci internet publikacji Użytkowników,
2. Uczestnictwo w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne,
3. Pobranie Publikacji z Serwisu naszewycieczki.pl nie oznacza nabycia przez Odwiedzającego jakichkolwiek praw do tejże Pracy . Odwiedzający może korzystać z tych Prac jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z pózn. zm.),
4. Zasoby Serwisu są dostępne dla każdego użytkownika internetu, przy czym zakres tego dostępu dla osób nie będących Użytkownikami może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora bez podawania przyczyn,
5. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie, do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu.


IV. Publikowanie


1.Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych. Wykrycie nieprawidłowych danych spowoduje usunięcie publikacji,
2.Dokonując publikacji w serwisie internetowym naszewycieczki.pl , Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami,
3.Publikując artykuł w Serwisie, Użytkownik oświadcza, iż jest jego autorem, bądź posiada odpowiednie zgody i uprawnienia określone prawem, które pozwalają na jego opublikowanie,

4.Publikując zdjęcie w Serwisie, Użytkownik oświadcza, iż jest jego autorem, bądź posiada odpowiednie zgody i uprawnienia określone prawem, które pozwalają na opublikowanie w Serwisie,
5. Serwis naszewycieczki.pl w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane  wykorzystanie Pracy przez osoby trzecie. Wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

6.Administrator ma prawo usunięcia publikacji Użytkownika bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie Użytkownika.
7.Administrator ma prawo do zmiany tekstu dostosowując go do potrzeb serwisu oraz wykorzystać publikację w celach promocyjnych.


V. Regulamin

1.Serwis naszewycieczki.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu,
2.W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, każdy użytkownik ma prawo zrezygnować ze swoich publikacji poprzez zgłoszenie chęci ich usunięcia Administratorowi,
3.W przypadku złamania przez Użytkownika jakiegokolwiek punktu niniejszego regulaminu Administrator ma możliwość usunięcia publikacji Użytkownika.

Redakcja serwisu naszewycieczki.pl